SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán -  Geometrický plán na vynětí z půdního fondu

Vyhotovuje se v případě, že je nutná změna druhu pozemku ze zemědělské půdy (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travnatý porost), nebo lesní půdy na druh pozemku zastavěná plocha, ostatní a vodní plocha, neboli geometrický plán na vynětí z půdního fondu. Bere se přitom v úvahu druh pozemku parcely rejstříku „C“ katastru bez ohledu na skutečný stav v terénu. Geometrický plán geodet vyhotovuje běžně pro účely vydání stavebního povolení pro plánovanou, projektovanou stavbu. Je potřebný pro vydání stavebního povolení, má-li stavba stát na pozemku v katastru evidovaném v rejstříku „C“ s druhem pozemku zemědělská nebo lesní půda.

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici a uvede nová parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových parcel.

Geometrický plán na vynětí z půdního fondu

Hotový geometrický plán autorizačně ověří a předá ke kontrole Správě katastru, která jej úředně ověří a vrátí geodetovi. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dnů.
Pokud je váš pozemek v intravilánu (zastavěné území obce, najdete na Liste vlastnictví) s výměrou projektované stavby do 500 m2, OPÚ vydá stanovisko k vynětí (poplatek 3 €).
Pokud je pozemek a projektovaná stavba v extravilánu, je třeba doložit i potvrzení od obce, že parcela pod stavbou je určena k zastavění (územní plán, potvrzení o rekreační oblasti atd.), OPÚ vydá rozhodnutí (poplatek 33 €).

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce

Náhodný inzeráty

Něžný
Clarka
Desmodus1
Hledám milenku

JComments Latest